Disclaimer & Privacy Statement  van Stichting Let’s do this together

De inhoud van deze site is door Stichting Let’s do this together met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Stichting Let’s do this together kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. 

Disclaimer

Copyright

De website www.letsothistogether.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders is aangegeven. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Let’s do this together.

Aansprakelijkheid

  • De inhoud van deze site is door Stichting Let’s do this together met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Stichting Let’s do this together kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.
  • De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Stichting Let’s do this together gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden Stichting Let’s do this together aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
  • De gegevens over Stichting Let’s do this together op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Stichting Let’s do this together te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stichting Let’s do this together niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stichting Let’s do this together aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan zonder nadrukkelijke van Stichting Let’s do this together.

Wijzigingen Disclaimer

Stichting Let’s do this together behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Privacy Statement

De website letsdothistogether.nl wordt beheerd door Stichting Let’s do this together. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Stichting Let’s do this together gegevens van u verwerken. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Stichting Let’s do this together uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Stichting Let’s do this together beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Stichting Let’s do this together verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot donateurs en bezoekers van deze website in het verband met het monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties en of deze efficiënt en effectief werkt richting de beoogde doelen van de stichting.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot lopende, voormalige en toekomstige projecten van Stichting Let’s do this together en het kunnen uitvoeren van promotie-, bewustwordings- en crowdfundingsactiviteiten.
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) donateurs en vrijwilligers en het afwikkelen van betalingsverkeer, en
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Op letsdothistogether.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen

Stichting Let’s do this together behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Aanpassing van klantgegevens

U heeft ten alle tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Stichting Let’s do this together kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door letsdothistogether.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.